STARTup | daňové a marketingové poradenství začínajícím podnikatelům

Vymezení

Projekt vznikl jako soukromá iniciativa trojice profesionálů z oblasti daňového poradenství, auditu, komunikace a marketingu. Jeho hlavním cílem je nabídnout začínajícím podnikatelům širší služby daňového a účetního poradenství v rozsahu jejich povinnosti vůči daňové správě a pomoci jim získat základní přehled v oblasti komunikace a marketingu. Přínosem pro účastníky je optimální nastavení jejich podnikání s ohledem na daňovou a účetní legislativu, zajištění služeb daňového poradce a nastavení jednotné komunikační a marketingové strategie. Účast v projektu zajistí bezplatné poskytnutí:

  • konzultací ve věcech daní a účetnictví,
  • sestavení přiznání k daním, ke kterým je jako daňový subjekt registrován u svého místně příslušného správce daně,
  • individuální poradenství v oblasti komunikace a marketingu.

Účastník má tak možnost ušetřit nemalé finanční prostředky (bezplatně poskytovanou službu daňového i marketingového poradenství pro účastníka je možno kvantitativně ocenit hodinou sazbou odborné práce 2.500 Kč/hod) a zaměřit se více na rozvoj samotného podnikání. Služba bude vybranému zájemci poskytována po dobu jednoho roku od podpisu smlouvy. Z důvodů kontinuity lze prodloužit poskytování služby až o půl roku.

Podmínky účasti

Výhradně začínající podnikatelé, absolventi vysokých škol, a to nejpozději 5 let po ukončení studia na vysoké škole. Zájemce – podnikatel musí mít připraven specifický podnikatelský záměr, podnikat jako fyzická osoba nebo prostřednictví právnické osoby (zájemce je např. jednatelem nebo společníkem společnosti s ručením omezeným).

Způsob přihlašování a výběr uchazečů

Do projektu se lze přihlásit prostřednictvím stránek http://www.danovetipy.cz/startup, kde zájemce, splňující podmínky účasti, vyplní elektronický formulář, jehož součástí musí být příloha v podobě podnikatelského záměru (max. 2 strany A4, max. 4000 znaků včetně mezer, uznávaný formát souboru MS Word či PDF). Ten musí obsahovat stručnou charakteristiku podnikatelského záměru, vstupní data, očekávání a inovativnost (viz dále).

Po odeslání formuláře bude uchazeč do pěti pracovních dnů vyrozuměn o registraci a přijetí/nepřijetí, a to písemnou formou z emailové adresy startup@danovetipy.cz.

Výběr uchazečů bude probíhat ve třech kolech. V prvním kole bude porotou posuzována faktická správnost přihlášky, tj. vyplnění všech údajů na přihlášce, včetně obsahové stránky a maximální požadované délky podnikatelského záměru (!). Vyrozumění o výsledku prvního kola, postupu do druhého kola výběru uchazečů, případně zamítnutí, bude součástí písemného vyrozumění o registraci, tj. do pěti pracovních dnů od odeslání přihlášky (viz výše).

Po splnění formálních kritérií, tj. prvního kola, bude ve druhém kole posuzována obsahová (ideová) stránka podnikatelského záměru bodovým systémem. Systém bodové dotace pro členy poroty je stanoven tak, že každou ze čtyř sekcí podnikatelského záměru (charakteristika podnikatelského záměru, vstupní data, očekávání a inovativnost) ohodnotí každý člen komise 0 až 5 body. Každý ze tří členů výběrové komise může udělit tedy uchazeči min. 0 a max. 20 bodů. Maximální počet bodů jednoho uchazeče je tedy celkem 60. O výsledku druhého kola výběru bude každý uchazeč vyrozuměn písemnou formou, a to do 15 pracovních dnů od vypršení lhůty po podání přihlášek.

Do třetího kola výběru postoupí pět nejlépe bodově ohodnocených uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru do sídla společnosti ESAP s.r.o., Národní 60/28, 110 00 Praha 1. Celkové výsledky budou zveřejněny na http://www.danovetipy.cz/startup. Všichni zúčastnění uchazeči budou o výsledku vyrozuměni písemně. Daňové a marketingové poradenství bude poskytnuto dvěma nejlépe ohodnoceným začínajícím podnikatelům.

Výběrová komise:

Ing. Irena Krejcárková

Ing. Irena Krejcárková
Auditorka, členka Komory auditorů ČR od roku 1991, číslo osvědčení 701, působila ve finančním managementu významných českých firem, specializuje se na audit společností působících ve výrobní sféře, ve službách i obchodě.

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek
Daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR od roku 1996, číslo osvědčení 1960, specializuje se na oblast daně z příjmů právnických a fyzických osob a na oblast daně z přidané hodnoty, publikuje, zabývá se přednáškovou činností.

Mgr. Jan Štěpánek

Mgr. Jan Štěpánek
Profesionál v oblasti komunikace a marketingu, jehož pojí s firmou ESAP s.r.o. několikaletá spolupráce v oblasti uvádění nových produktů na trh. Jeho největším současným projektem je popularizace nových technologií mezi akademickou a komerční sférou.

Další informace k projektu

Zájemce uzavře smluvní vztah se společností ESAP s.r.o., právnickou osobou poskytující daňové poradenství. Ve smlouvě je standardně stanovena možnost vypovězení smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 1 měsíce, doba trvání smluvního vztahu činí 1 rok. Je zaručena možnost prodloužení poskytování služby o půl roku z důvodů zachování kontinuity na žádost příjemce služby. Služby jsou poskytovány bez nároku na honorář, z důvodů zajištění pojistné ochrany je stanovena paušální částka za rok 1.000 Kč bez DPH, fakturace proběhne až po skončení období poskytování služby. Společnost je pojištěna proti škodám způsobeným výkonem daňového poradenství do výše 1 mil. Kč. Charakterem poskytované služby jsou zejména pravidelné konzultace (1 – 2x měsíčně v kanceláři poskytovatele, místo lze po vzájemné dohodě upravit), sestavení daňových přiznání.

Přihláška pro zájemce o vstup do projektu

Přejít k vyplnění přihlášky
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.