Jízdy do práce a garážování služebního vozidla v garáži zaměstnance - jak se k tomu postavil Nejvyšší správní soud?

Úvod  Automobil v podnikání  Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm

Ze skutečnosti, že vozidla jsou garážována v prostorách pronajatých od zaměstnanců společnosti a že tito jimi jezdí do práce, ještě nelze nikterak dovozovat, že jde o bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 185/2006-49).

Zajímavý rozsudek vydal Nejvyšší správní soud rozsudkem 2 Afs 185/2006–49 ze dne 31. května 2007 k jízdám do práce a ke garážování služebního vozidla v garáži zaměstnance.

Nejvyšší správní soud rozhodoval případ, kdy firma garážovala svá služební vozidla v místech bydliště svých jednatelů. Jednatelé „eseróčka“ jezdili služebními vozidly do práce a zpět. Správce daně posoudil v rámci daňové kontroly tento případ jako poskytnutí vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely a požadoval dodanění ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla měsíčně.

Z názoru soudců vyplynulo, že samotný fakt, že garáže jsou v místě bydliště zaměstnanců, nedělá z jízd jednatelů z práce do garáže soukromé jízdy.

V této kauze jednatel „eseróčka“ uzavřel nájemní smlouvy s osobami, které jsou zároveň jedinými společníky a jednateli této společnosti. Předmětem nájemních smluv byl pronájem prostor na parkování služebních vozidel společnosti v garáži rodinného domu, jehož jsou společníci vlastníky. Výše nájmu byla sjednána na 200 Kč měsíčně. Tato vozidla byla využívána k cestám z místa bydliště do sídla společnosti. V místě bydliště společníků a jednatelů nemá společnost provozovnu, v knihách jízd tyto cesty z garáže do sídla nejsou zaznamenány. Proto správce daně dospěl k závěru, že se nejedná o pracovní cesty a doměřil daň ze mzdy z 1% vstupní ceny vozidel.

Krajský soud konstatoval, že z žádného zákonného ustanovení neplyne omezení takového případu, kdy daňový subjekt z nedostatku jiných reálných možností a veden snahou zajistit ochranu svého majetku pronajme garáž, která je v majetku jeho zaměstnance a jejíž umístění se liší od sídla firmy. Aby společnost mohla předmětná vozidla užívat, musely být samozřejmě dopraveny do jejího sídla, a teprve poté tedy může započít služební cesta. Takto viděno je lhostejné, že se tím současně dopraví do práce i jednatelé (zaměstnanci). I takovou cestu je proto nutno hodnotit jako služební a pokud s tím zákon nepočítá, nelze to přičítat k tíži daňového subjektu. Berní úřad navíc nezpochybnil údaje z knihy jízd.

Nejvyšší správní soud se shodl s argumentací obsaženou v odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu v tom smyslu, že je v zájmu žalobce jako podnikajícího subjektu zajišťovat svůj majetek, tedy i vozidla. Z výpisu z obchodního rejstříku, který je součástí správního spisu, je přitom patrno, že předmět činnosti žalobce je takový, že k němu je nutné vozidla využívat (např. realitní činnost, oceňování majetku, nakladatelství, vydavatelství a distribuce apod.). Ze skutečnosti, že tato vozidla jsou garážována v prostorách pronajatých od zaměstnanců společnosti a že tito jimi jezdí do práce, přitom ještě nelze nikterak dovozovat, že jde o bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Jak totiž zcela správně uvedl krajský soud, je zcela přirozené, že vozidla musela být k dispozici, což lze docílit pouze tak, že budou každodenně převážena z místa jejich garážování do sídla firmy. Fakt, že tak činili přímo zaměstnanci firmy, je zcela nerozhodný, protože kdyby tak nečinili oni, musel by si stejnou službu zaměstnavatel zajistit jiným způsobem a nepochybně i způsobem výrazně nákladnějším.

Lze tak uzavřít, že pouze z okolnosti, že vozidla byla na základě nájemní smlouvy garážována v rodinném domu zaměstnanců a že jimi byla převážena do sídla firmy, ještě bez dalšího není možno dospět k závěru, že jim byla tato vozidla poskytnuta pro soukromé účely. K takovému závěru by mohly vést teprve další indicie, plynoucí zejména z knihy jízd a z dalších technických dokumentů, týkajících se těchto vozidel. Takovéto zjišťování však správce daně neprováděl a krajský soud proto postupoval zcela správně, když za dané skutkové situace dospěl k závěru, že poskytnutí vozidel zaměstnancům pro soukromé účely prokázáno nebylo.

Další související skutečnosti, a to např. posouzení nutnosti garážování vozidel v domě zaměstnanců žalobce (s ohledem na případné srovnatelné možnosti garážování přímo v sídle firmy), výše nájemného za toto parkování či přiměřenost počtu a ceny jednotlivých vozidel s ohledem na zaměření činnosti žalobce apod., již nejsou relevantní pro toto řízení týkající se daně z příjmů fyzických osob a mohou mít význam při posuzování daňových povinností samotného žalobce.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.