Srážková daň nemusí být daní konečnou, lze ji „nárokovat“ zpět

Úvod  Zaměstnanci  Podání daňového přiznání zaměstnancem

Využijte možnosti započtení srážkové dani ze mzdy k dodatečnému uplatnění slev na dani.

Pojem srážková daň byl dlouhodobě používán pro konečnou daň z příjmů, se kterou se nedalo již dále kalkulovat. Daň se sráží při výplatě příjmu a předmětný příjem je tak definitivně zdaněn u zdroje. Není tomu tak již u vymezených příjmů v případě zaměstnanců. Existuje tak možnost, jak srážkovou daň z příjmů dodatečně změnit v daň zálohovou, započíst si ji na svoji daňovou povinnost a nárokovat ji zpět.
Zákon o daních z příjmů nabízí možnost započtení srážkové daně zaměstnancům v ustanovení § 38k odst. 7 poslední věta, podle kterého plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani. Další možnost započtení srážkové daně nabízí poplatníkům i ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Ustanovení § 38k odst. 7 mohou ve svůj prospěch využít např. studenti při výkonu závislé činnost v případech, že opomenou při nástupu do zaměstnání podepsat prohlášení k dani ze závislé činnosti, zaměstnavatel jim v průběhu roku sráží 15% srážkovou daň a při ročním zúčtování daně dodatečným podepsáním prohlášení se sražená daň u téhož zaměstnavatele vrátí jako přeplatek na dani. Žádost o roční zúčtování může poplatník podat pouze u posledního zaměstnavatele a pouze u něj může v rámci provedeného ročního zúčtování daně nárokovat pouze jím sraženou daň z příjmů ze závislé činnosti. Má-li tedy takových zaměstnavatelů v kalendářním roce více, dodatečně podepsat prohlášení a nárokovat ji může pouze u toho posledního.

Nicméně pokud má poplatník takových zaměstnavatelů více, může si i podat po skončení kalendářního roku sám daňové přiznání a daň sraženou jednotlivými zaměstnavateli si započíst na svoji daňovou povinnost v daňovém přiznání. Pokud poplatník podává daňové přiznání, umožňuje mu totiž ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů započíst sraženou daň plátcem na svoji daňovou povinnost. Podle tohoto ustanovení zahrne-li poplatník veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 (příjmy na základě dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně a zaměstnanec nepodepsal prohlášení a rovněž tak příjmy, které v úhrnné výši nepřesáhnou u téhož plátce za kalendářní měsíc částku 2.500 Kč) do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. Toto ustanovení dává tak zaměstnancům možnost započíst si srážkovou daň od všech zaměstnavatelů, u kterých byli v průběhu roku zaměstnáni, a byla jim těmito zaměstnavateli sražena daň. Mohou tak uplatnit v daňovém přiznání slevy na dani a nezdanitelné části základu daně.
Plátce daně je povinen na žádost poplatníka vystavit do 10 dnů potvrzení o výši vyplacených příjmů a o sražené dani.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.