Jak na paušální daň

Využijte institutu paušální daně, a to zejména pokud se Vaše příjmy blíží přípustné hranici 1 mil. Kč. Je to výhodné!

Zcela novým institutem, který je státní exekutivou umožněn od 1. ledna 2021 je tzv. paušální daň. I v případě použití paušální daně se musí poplatník rozhodnout, zda je pro něj výhodnější než výše uvedené dva druhy způsobů uplatňování výdajů.
Mohou ji využít podnikatelé z řad osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a odvádět zdravotní a sociální pojištění společně s platbou daně z příjmů fyzických osob paušálem. Tato paušální daň zcela jistě ulehčí administrativu a mnohým sníží i odvodové zatížení. Je potřeba, aby si poplatník zvážil, zda je pro něj tento institut výhodný. OSVČ si tak s jedním formulářem a jednou měsíční platbou splní všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů fyzických osob. Použití tohoto institut je zcela dobrovolné (při splnění podmínek pro jeho použití), poplatník může i nadále využívat dosavadní způsoby zdaňování svých příjmů.

Paušální daň, která pro rok 2021 činí 5.469 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje: • zdravotní pojištění v minimální stanovené výši, tedy 2.393 Kč, • pojistné na sociální zabezpečení v minimální stanovené výši navýšené o 15 %, tedy 2.976 Kč, • daň z příjmů fyzických osob v opravdu symbolické výši 100 Kč.

Tady vidíte, že se stáváme daňovým rájem, neboť podnikatel s příjmy 1.000.000 Kč ročně zaplatí v roce 2021 na odvodech 12×5.469 Kč, tedy 65.628 Kč. To je celkové odvodové zatížení příjmů 6,56 %. Nádherné! A kdybychom odhlédli od pojistného, činí daň pouhých 1.200 Kč. Neuvěřitelné! Vlastní daňové zatížení pouhých 0,12 % celoročních příjmů. Můžeme plně konkurovat daňovým rájům. Pokud splňujete podmínky, jděte do toho!

K paušální dani se mohou přihlásit podnikatelé z řad OSVČ, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti nepřesahující 1.000.000 Kč. Dalšími podmínkami pro vstup do tohoto režimu je, že podnikatel jako OSVČ • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá k ní registrační povinnost, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře
komanditní společnosti, • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, • není zaměstnancem, tedy nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé
činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je vybírána srážková daň.

S jediným odvodem se tak OSVČ zbaví komunikace se třemi úřady. S paušální daní samozřejmě odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného. S paušální daní se s největší pravděpodobností vyhnete daňové kontrole. Co by úředníci kontrolovali?

Využitím režimu paušální daně odpadá možnost uplatňovat slevy na dani a nezdanitelné částky. A tady je nutné zvážit s ohledem na výši příjmů, sazby paušálních výdajů a výše slev na dani a nezdanitelných částek. Paušální daň je tak zajímavá zejména pro podnikatele s ročními příjmy nízko pod hranicí 1.000.000 Kč, s minimálními skutečnými výdaji, kteří neuplatňují slevy na děti příp. manželku. Dále se vyplatí podnikatelům s nižšími sazbami paušálních výdajů, např. 40 %. Podnikatelé, kteří využívají 80% výdajový paušál zřejmě k režimu paušální daně nepřistoupí. Podnikatelé s příjmy do 1.000.000 Kč a s paušálními výdaji budou zřejmě porovnávat odvodovou povinnost zejména na sociální a zdravotní pojištění. To je právě u režimu paušální daně zajímavé. Slevy na dani a nezdanitelné částky totiž odvodovou povinnost k pojistnému nesnižují.

Požádejte Vaši účetní, aby Vám propočítala, jaký režim uplatňování výdajů či paušální daně je ve Vašem případě výhodný!

K přihlášení do režimu paušální daně je nutné podat správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budou daň paušálně odvádět. O vstupu do paušálního režimu nevydává správce daně rozhodnutí, ale dochází k němu ze zákona při splnění stanovených podmínek. Pokud tedy máte za to, že podmínky splňujete, podáte oznámení a tím jste vstoupili do paušálního režimu.

Pokud požadujete vstoupit do režimu paušální daně, je nutné zaslat oznámení správci daně do 10. ledna! Vstoupit do režimu paušální daně je tak možné pouze do tohoto termínu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

 1. své identifikační a kontaktní údaje,
 2. údaje o vstupu do paušálního režimu,
 3. údaje o důchodovém pojištění poplatníka a
 4. údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

  Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost v průběhu roku, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně současně s oznámením o zahájení této činnosti. U takové osoby platí všechny podmínky pro vstup do tohoto režimu stejně jako pro již podnikající poplatníky, s tím rozdílem, že se tyto podmínky nezkoumají k začátku rozhodného období, ale k okamžiku zahájení výkonu činnosti.

  Při zahájení činnosti má tak poplatník možnost využít podání na jednotném registračním formuláři na živnostenském úřadě, kde ohlásí živnost a oznámí zahájení činnosti vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Zároveň se může registrovat k dani z příjmů fyzických osob a též oznámit vstup do paušálního režimu.

  V případě, že poplatník poruší podmínky paušálního režimu, např. překročí posuzované zdanitelné příjmy ze samostatné činnosti 1.000.000 Kč nebo se stane plátcem daně z přidané hodnoty, přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím zdaňovacího období (kalendářního roku), ve kterém byly podmínky porušeny. Obvykle se jedná o případ, kdy poplatník platně vstoupil do paušálního režimu a nastala skutečnost, která vede k tomu, že poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího období. Za dané zdaňovací období tak nejsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna paušální dani, tudíž daň z příjmů ani veřejná pojistná nejsou paušalizována. Jedná se zejména o vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty nebo o překročení limitu příjmů ze samostatné činnosti.

  Poplatník po celé zdaňovací období platí paušální zálohy správci daně, přestože ke skutečnosti, která má za následek ukončení paušálního režimu, došlo v průběhu zdaňovacího období. Daň z příjmů v takovém případě bude stanovena v obecném režimu, obdobně i veřejná pojistná. V následujícím zdaňovacím období je poplatník v běžném režimu a neplatí již paušální zálohy.

  V případě, že poplatník v paušálním režimu obdrží v průběhu roku příjmy ze závislé činnosti, nepřestává být poplatníkem v paušálním režimu pro následující kalendářní rok, avšak je povinen podat daňové přiznání a netýká se ho paušální daň.

  Dále platí, že daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období

má pouze

 1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1.000.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4,
 2. příjmy od daně osvobozené,
 3. příjmy, které nejsou předmětem daně,
 4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
 5. příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z nájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10), pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15.000 Kč,

dále není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

V souvislosti s paušálním režimem plynou poplatníkovi v tomto režimu některé povinnosti vyplývající ze zákona o daních z příjmů. Např. je povinen provést dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji (příp. výsledku hospodaření) při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a rovněž při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
Při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, se základ daně upraví za zdaňovací období, ve kterém jeho daň není rovna paušální dani.
Při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů, se základ daně upraví za zdaňovací období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou tzv. nedobytných pohledávek), o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (s výjimkou přijatých a zaplacených záloh), a o cenu nespotřebovaných zásob; v případě přechodu na vedení daňové evidence se základ daně neupravuje.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.